Bærekraft for ledere – tre viktige begreper du bør kunne

Bærekraft for ledere - tre viktige begrep du bør kunne!

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Norge og verden står overfor store, nødvendige samfunnsendringer som skal hindre klimakrisen. Bærekraft er høyt på agendaen hos mange selskaper. Hvordan skal din virksomhet bidra?

Jeg forklarer tre viktige begreper du bør kjenne til for å bevege deg fra passiv til aktiv deltaker i diskusjoner om bærekraft og grønn omstilling på jobben. Temaet bærekraft og grønn omstilling av samfunnet har funnet sitt innpass både privat, på skolen, i styrerom, møterom og lunsjen. Heldigvis – for det er mye å ta tak i, og lite tid. Stikkordet er: Kode rød for menneskeheten.

Du er kanskje mest fornøyd med å unngå temaet? Les også: Leder du selskapet i blinde?

Det er lett å forstå – og du er ikke alene.

De grønne endringene er allerede godt på vei inn i næringslivet. Enkelte selskaper har vist at det er mulig å gjøre mer enn å bare snakke om bærekraft. Selskaper som Jernia har tatt et aktivt standpunkt og justert sin praksis innenfor innkjøp, krav til emballasje og leverandører. Jernia er et godt eksempel på hvordan grønn omstilling kan styrke konkurransekraft og posisjon i markedet. Det krever innsats, men først og fremst kunnskap.
Spørsmålet er om du mener det er best å ha oversikt over bærekraft og markedsendringer i god tid – eller om du vil risikere å komme for sent til fatet.

Ingen kriser kan løses ved å stikke hodet ned i sanden. Klimakrisen er intet unntak.

Du kan gjøre en forskjell som leder. Din bedrift kan velge å være en del av den globale bevegelsen som leder an med bærekraftige løsninger og -utvikling. Det betyr ikke at du trenger å gi slipp på økonomisk vekst eller lønnsomhet.

Tvert imot. Endring gir grunnlag for nyskapning – og markedsmuligheter.

Les også: Innovasjon skaper konkurransekraft

For mange bedrifter kan grønn omstilling bli til lønnsom vekst om det gjøres riktig. Nysgjerrig på hvordan? Start med å gjenvinne dagens og fremtidens bransje.

Her er de viktigste begrepene innen bærekraft – og hvorfor det vil endre din bransje.

1. Bærekraft

Bærekraft (engelsk: sustainability) er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn. Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Her er det viktig å merke seg at bærekraftig utvikling legger vekt på at det finnes grenser for hva naturen kan levere i dag, uten at det går utover hva den kan levere i framtiden. Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987)

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene er et rammeverk med 17 hovedmål som omfatter mer enn klima. Klimakrisen kan bare stoppes om det jobbes aktivt med alle de 17 målene – også sosiale forhold som likestilling, helse, utdannelse, fattigdom osv.

2. Parisavtalen

Parisavtalen er en internasjonal avtale om klimapolitikk, med alle FNs medlemsland, som ble vedtatt i Paris i 2015. Avtalen definerer et felles mål om å begrense temperaturstigningen på jordkloden til under 2 grader celsius – og helst til 1,5 grad – blant annet gjennom de 17 bærekraftsmålene.

Norge har forpliktet seg til å følge Parisavtalen – i likhet med alle FNs medlemsland.

For å styrke en samlet, global innsats mot klimakrisen er det definert i Parisavtalen at alle land skal registrere egne, nasjonale mål. I tillegg er det et premiss at nasjonale mål skal fornyes hvert femte år fra 2020.

Bare en liten hake… Her er det de fleste ikke vet.

Hver gang de nasjonale målene fornyes – dvs. hvert femte år – må de bli mer ambisiøse hver gang. Dette er viktig for at Parisavtalen skal virke skjerpende frem mot 1,5 graders målet innen 2030. Det vil påvirke våre liv og all næringsvirksomhet. Uten unntak.

3. Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi har som mål å optimalisere nytte av jordens begrensede ressurser og råmaterialer. Dette er motsatsen til lineær økonomi som er basert på utvinning, produksjon og bruk, og forbrenning eller deponering av avfall – dvs. «bruk og kast»
I sirkulær økonomi er prinsippet at produktene eller komponentene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, skal materialet brukes som råvare i ny produksjon – i en kontinuerlig syklus.

Ikke det samme som gjenvinning

Sirkulær økonomi skiller seg fra «vanlig» gjenvinning ved at produktene allerede i designfasen utformes på en slik måte at alle råvarer, komponenter og materialer enkelt skal kunne separeres, repareres og oppgraderes.

Forretningsmodellen er veien til langsiktig lønnsomhet

Sirkulære forretningsmodeller og sirkulær økonomi er blant de beste og viktigste virkemidlene for å lykkes med å gjennomføre det grønne skiftet.
Det er ikke enkelt – men det er gjennomførbart.

Den gode nyheten er at selskaper som lykkes med å omstille til sirkulær forretningsmodell vil etablere lønnsomhet på kort og lang sikt. Samtidig som de vinner kunder som bruker sin innkjøpsmakt til å skape grønn vekst i samfunnet. Denne typen kunder er for øvrig veldig lojale. Jeg bare nevner det…

Hva skal til for å gripe mulighetene som ligger i grønn omstilling for din virksomhet? Det krever at vi tenker nytt og lærer å se muligheter der vi vanligvis ikke leter.

  • Er du usikker på hvor du skal starte for å gjøre markedsendringer til markedsmuligheter?
  • Ser du gull eller bare gråstein?
  • Ta en uforpliktende samtale med vår Nancy Fandler Brodin. Som spesialist innen bærekraft, innovasjon og strategi er hun dyktig til å finne nye forretningsområder for bransjer i endring.

OM SKRIBENTEN

Nancy Fandler Brodin

Nancy Fandler Brodin er strategisk rådgiver til toppledere og lederteam, og spesialist innen fagområdene strategi og innovasjon med over 10 års erfaring. Nancy kjennetegnes av sin enestående drivkraft til å gjøre en positiv forskjell for kunder og samfunn, og er en sterk ressurs for sine oppdragsgivere i strategisk innovasjon, forretningsutvikling og endringsprosesser.