Category Archives: Nyheter

Omgivelsene påvirker oss – ikke minst på jobben

De fysiske omgivelsene påvirker vår trivsel og adferd i langt større grad enn det mange er klar over. Arkitekturpsykologi, som handler om hvordan vi påvirkes av og bruker rommene vi er i, har de siste årene vokst fram som et eget fagfelt.

Strategisk samarbeid

Ved riktig bruk og utforming av arbeidsplassene, kan man skape økt trivsel, samhandling og produktivitet. Skagerak Consulting ser at det ligger i et potensial i å kombinere tradisjonell organisasjonsutvikling og forbedringsprosesser med en arkitekturpsykologisk tilnærming. Vi har derfor inngått et strategisk samarbeid med Mellomrom Arkitekturpsykologi AS.

Bred erfaring fra store prosjekter

Mellomrom Arkitekturpsykologi er landets ledende miljø innen rådgivning på utforming av kontorlokaler. De har blant annet jobbet med utforming av NSBs nye hovedkontor, Telenor, Tide, Statens Vegvesen, Orkla og en rekke andre små og store virksomheter i privat og offentlig sektor.

Basert på forskning

Selskapets rådgivere jobber tett opp mot NTNU, Høgskolen i Bergen og andre forskningsmiljøer. Med seg i staben har de blant annet Norges eneste arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland. Han er utdannet psykolog/organisasjonspsykolog med doktorgrad i miljøpsykologi fra Universitetet i Bergen og Göteborgs Universitet.

Samarbeidet gir mulighet for helhetsløsninger

Med bakgrunn i vårt samarbeid med Mellomrom, kan vi nå tilby en helhetsløsning som inkluderer både fysiske og psykiske sider ved arbeidsmiljøet. Dette vil kunne skape helt nye muligheter i forbindelse med flytteprosesser, sammenslåinger, oppgraderinger etc.

Ønsker du  vite mer om dette, kan du kontakte vår seniorrådgiver Øyvind Drangsland på: 918 32 891 eller od@skc.no

Du kan lese mer om Mellomrom Arkitekturpsykologi på deres nettsider: Mellomrom

Vil du vite mer om arkitekturpsykologi, kan du lese denne artikkelen i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening:

Arkitekturpsykologi: Et nytt arbeidsfelt for psykologer

Ringerike kommune ruster seg for spenstige vekstplaner

I 2017 vedtok formannskapet i Ringerike kommune å etablere en utviklings- og strategiavdeling direkte under rådmann Tore Isaksen. Skagerak Consulting fikk oppdraget med å rekruttere og sette sammen den nye avdelingen.

Ringerike betraktes som et av de største vekstområdene i Norge, med utvikling av Ringeriksbanen og nye E16 nedfelt i konkrete planer. Formålet med etableringen av den nye avdelingen har vært å ta et tydelig strategisk grep for å nå visjon og hovedmål fram til 2030.

Som et resultat av de nevnte prosjektene, ser kommunen for seg en betydelig utvikling både når det gjelder befolkning og næringsliv. Ringerike kommune skal ha klima- og miljø som retningsgivende rettesnorer for utforming av framtidige utviklingstrategier. Kommunen har som mål å bli en foregangskommune innenfor «grønn» teknologiutvikling.

Den nye strategi- og utviklingsavdelingen har fått ansvar og myndighet for utarbeidelse av planer og strategier på bestilling fra formannskap og kommunestyre. Avdelingen ledes av assisterende rådmann og består for øvrig av en byplansjef, næringssjef og klima- og miljøsjef. I tillegg til å utarbeide, skal avdelingen også initiere planer og forslag på eget initiativ i samråd med Rådmannen.

Hovedansvaret og primæroppgavene til den nye organisatoriske enheten vil i stor grad være knyttet opp mot kommuneplanens samfunns- og arealdel.

Videre ligger det i første omgang et særskilt ansvar for arbeidet med områderegulering for Hønefoss, videre byutvikling og trafikkløsninger, koplinger mot den statlige reguleringsplanen for fellesprosjektet nevnt ovenfor, økt befolkningsvekst og næringsetableringer.

Ansvaret for næringsutvikling og -etableringer vil innebære koordinering og oppfølging i samarbeid med eksisterende næringsliv og aktører.

Tidlig i 2018 ga Ringerike kommune Skagerak Consulting ansvaret for å rekruttere til de fire nevnte stillingene assisterende rådmann (strategidirektør), byplansjef, næringssjef og klima- og miljøsjef. I tillegg til å rekruttere personer med de rette kvalifikasjoner og forutsetninger for å takle rollen, gikk arbeidet ut på å sette sammen et velfungerende team som sammen skal sørge for å operasjonalisere de vedtatte strategier og planer.

Som en ledende aktør innen kommunal rekruttering i Norge, var oppgaven for Skagerak Consulting med å bygge opp en dedikert strategiavdeling på utsiden av kommunens øvrige administrasjon, i seg selv relativt unik. Denne måten å organisere en reddyrket strategiprosess i en vekstkommune, er både spennende og nytenkende.

Pr. oktober 2018 er avdelingen 100% operativ og de nye lederne fullt i gang i arbeidet med å utvikle kommunen mot nye mål.

For mer informasjon om kommunal rekruttering, ta kontakt med en av våre rådgivere innen rekruttering: Rekruttering
Eller kontakt oss på: rekruttering@skc.no

RiG med 3 nye medarbeidere på laget

Med bistand fra Skagerak Consulting, er tre nye medarbeidere nå på plass i Renovasjon Grenlands lokaler på Rødmyr i Skien. En av de nyansatte, Bjørn Gjersvik, kommer fra stillingen som leder for Prosjektkontoret ved Universitetet i Agder, Bjørn flyttet fra Kristiansand til Porsgrunn og sier de første ukene i Renovasjon i Grenland (RiG) har vært veldig spennende. I RiG vil Bjørn jobbe med mange spennende prosjekter, deriblant henteordningen for glass- og metallemballasje i egen dunk.

Renovasjon i Grenland IKS skal ivareta eierkommunenes (Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble) behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale virksomheter. Gode avfallsløsninger gir fornøyde brukere, god ressurshåndtering og lav miljøbelastning. Nye mål fra EU vil bli norsk lov i løpet av få år, og som en konsekvens av dette, var det nødvendig med en økning av selskapets kompetanse.

Daglig leder Anne Berit Stenseth sier det er ambisiøse målsettinger for ombruk, sortering og materialgjenvinning. Dedikerte, kunnskapsrike og ambisiøse medarbeidere er viktig for å lykkes sier Anne Berit som mener hun nå har fått med seg de rette folka med på laget. Hun takker Skagerak Consulting for et meget godt samarbeid.

På bildet over ser du daglig leder Anne Berit Steinseth, Restedyret og nyansatt Prosjektleder Bjørn Gjersvik.

Vi ønsker Renovasjon Grenland lykke til videre!

Vi søker nye rådgivere til Skagerak Consulting

Vi er nå over 30 seniorrådgivere i Skagerak Consulting. Som et ledd i vår videre satsing, søker vi flere rådgivere til våre kontorer i Sandefjord, Skien, Oslo og Kristiansand.

Vi er i første rekke interessert i deg som allerede har erfaring som rådgiver og dermed har en etablert kundeportefølje. Du kan enten komme fra et annet rådgivningsmiljø eller jobbe som selvstendig.

Du bør ha erfaring fra ett av våre hovedområder:

  • Leder- og organisasjonsutvikling
  • Strategi- og virksomhetsutvikling
  • Rekruttering

Vi jobber med virksomheter både i privat og offentlig sektor. Din erfaring kan derfor komme fra én av disse sektorene, eller aller helst fra begge.

I Skagerak Consulting vil du få mange gode og dyktige kollegaer. Du vil få et hyggelig miljø og mange som du kan diskutere og samarbeide med.

Er du interessert, kan du sende en søknad her:
Seniorrådgiver SkC

Har du spørsmål eller ønsker et møte, kan du ta kontakt med:
Erik Aasmundtveit

En oversikt over våre rådgivere finner du her: Rådgivere

SkC hjelper IKT Agder med å møte morgendagens utfordringer

IKT Agder har engasjert Skagerak Consulting for å gjennomføre et større organisasjons- og lederutviklingsprogram. Bakgrunnen for igangsettingen er selskapets behov for å tenke nytt i en tid med stadig tøffere rammebetingelser. Programmet, som er i oppstartsfasen, vil strekke seg over to år.

IKT Agder ble etablert som et interkommunalt selskap i 2003 og eies av Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Selskapet er lokalisert i Arendal.

Et viktig mål med organisasjons- og lederutviklingsprogrammet er å gjøre selskapet i stand til å møte endrede rammevilkår og økte kvalitets- og effektivitetskrav. Rammevilkårene for selskapets kommunale eiere blir stadig tøffere, endringer i innbyggernes demografiske sammensetning etc. betyr at norske kommuner må tenke nytt rundt hvordan de organiserer seg, hvordan de leverer tjenester til sine innbyggere og hvordan tar i bruk teknologi. IKT Agder vil ha en sentral rolle i dette arbeidet hos selskapets eiere.

IKT Agder tilbyr følgende til eierkommuner og andre eksterne kunder:
• Service og supporttjenester
• Drift og forvaltning av IKT systemer
• Avtaleforvaltning innenfor IKT området
• Videreutvikling av IKT tjenester i nært samarbeid med kundene

Ringerike kommune velger Skagerak Consulting

Ringerike kommune har valgt Skagerak Consulting som leverandør av rekrutteringstjenester i de kommende årene. Valget falt på Skagerak Consulting etter at kommunen, gjennom en anbudskonkurranse, hadde vurdert en rekke leverandører basert på kompetanse, erfaring, kvalitet og pris. Rammeavtalen strekker seg over en periode på tre år, med mulighet for forlengelse.

Skagerak Consulting har gjennom de siste årene etablert seg som en av Norges ledende selskaper innen rekruttering av leder- og spesialister til offentlig sektor. Selskapet har nå rammeavtaler med en rekke kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter.

«Ringerike kommune har vært gjennom noen tøffe år, men er nå inne i en periode preget av vekst, satsing og optimisme. Vi gleder oss til å være med på å bidra til Ringerikes positive utvikling ved å rekruttere dyktige og framtidsrettede ledere», sa partner Tom R. Gogstad i forbindelse med kontraktsigneringen.

Bypost As er blitt et Miljøfyrtårn

Vi gratulerer ByPost AS med Miljøfyrtårn-sertifiseringen. HR-leder Linn Fagerberg mottok det synlige beviset på sertifiseringen fra ordfører  i Sandefjord kommune, Bjørn Ole Gleditsch. ByPost, som leverer hente-, bringe- og frankeringstjenester for bedriftsmarkedet, har lenge sett viktigheten av å jobbe miljøvennlig. Alle sjåfører får opplæring i økokjøring, noe som er positivt både for miljøet og økonomien. I forbindelse med sertifiseringsprosessen har de også byttet til nye, miljøsertifiserte leverandører og har påvirket Bring til å bruke mindre emballasje i forbindelse med posthenting.

Linn Fagerberg la i overrekkelsen av plaketten også vekt på at Miljøfyrtårn-sertifiseringen er avgjørende for selskapet i forbindelse med offentlige anbudsprosesser.

Det er senirorådgiver Tom R. Gogstad fra Skagerak Consulting som har ledet ByPost gjennom sertifiseringsprosessen. Ønsker du mer informasjon om Miljøfyrtårn-sertifisering, kan du kontakte ham. Kontaktinformasjon finner du her: Tom R. Gogstad

Du kan lese mer om overrekkelsen på Vestviken24: Dette er avgjørende for oss når vi deltar i store anbud

SkC etablerer nytt avdelingskontor på Sørlandet

Skagerak Consulting har lenge ønsket å forsterke sin posisjon på Sørlandet. Nå har vi endelig åpnet et nytt avdelingskontor i Kristiansand. Kontoret er foreløpig bemannet med to heltidsengasjerte og tre assosierte rådgivere, og vi har ambisjoner om betydelig vekst for å skape et levende kompetansemiljø som kan jobbe bredt i regionen.

Vi er svært glade over å ha fått med en gruppe dyktige,erfarne og engasjerte rådgivere. Anne Hilde Hals og Erik Svensen er sentrale både i etableringen og den videre utviklingen av avdelingskontoret.

Anne Hilde Hals er en erfaren rådgiver innen organisasjonsutvikling, lederstøtte og omstilling. Hun er utdannet adjunkt med videreutdanning innen organisasjonsutvikling og ledelse. Du kan lese mer om Anne Hilde her: Anne Hilde Hals

Erik Svhttps://www.skc.no/author/anne-hilde-hals/ensen har lang ledererfaring, blant annet fra reiselivsbransjen, og jobber som rådgiver innen virksomhetsutvikling, ledelsesutvikling, strategi, omstillingsprosesser og rekruttering. Han er utdannet ved Befalsskolen for Kystartilleriet og er diplomøkonom med spesialisering innen organisasjon og ledelse. Les mer om Erik her: Erik Svensen

Frokostseminar i Oslo: Gjør vi ledelse for komplisert?

Vårt ledelsesprogram Ordtilhandling arrangerer 19. mai, kl. 8.00 – 10.30 et frokostseminar med tittelen «Gjør vi ledelse for komplisert?Arrangementet vil foregå i Meshs lokaler i Tordenskioldsgate 3, Oslo.

Her vil du få høre Hans Trygve Kristiansen fortelle om hvordan du som leder kan bli tydeligere og dermed bidra til å skape bedre resultater ved hjelp av Ordtilhandling-metodikken.

Du  vil også få  høre administrerende direktør Hans-Henrik Merckoll, tidligere direktør i Hewlett Packard Enterprice, nå påtroppende direktør i IBM Global Technology Services, fortelle om hvordan han som leder bruker Ordtilhandling-metodikken i sin hverdag for å skape bedre resultater. Han  vil også snakke om hvordan han og hans tidligere ledergruppe aktivt brukte Ordtilhandling-metodikken i den endringsprosessen de var gjennom  i HPE og hvordan det hjalp dem til å fokusere organisasjonen mot visjonen og å nå de tøffe målene de har satt seg.

Frokostseminaret blir så avsluttet ved at Ellen Liverød Aasmundtveit deler noen viktige tanker om ledelse og kommunikasjon.

Meld deg på ved å sende en e-post til Ellen Liverød Aasmundtveit på: el@skc.no

Inviter gjerne med ledere du kjenner eller andre som har ambisjoner om å gå inn i en ledende stilling.

Trykk her for å laste ned invitasjonen: Invitasjon

Ledelsesprogrammet Ordtilhandling starter med kull august 2017.

Mer informasjon om ledelsesprogrammet finner du her: Ledelsesprogrammet Ordtilhandling

125 tillitsvalgte samlet for bedre sykehussamarbeid

Av hensyn til pasienter og de ansatte, er det viktig at ledere og tillitvalgte er trygge i sine roller og har et best mulig samarbeid. Dette var bakgrunnen for at 125 tillitsvalgte i Fagforbundet i november, var samlet til seminar under Skagerak Consultings ledelse.  Tillitsvalgte fra omtrent alle sykehus i Norge var representert.

Skagerak Consulting arbeider både med ledere og tillitsvalgte fra flere fagforeninger i sykehusene. Våre rådgivere har derfor bred erfaring med å skape en felles forståelse og en felles plattform for å skape trygghet og godt internt samarbeidsklima. En del av denne erfaringen ble delt med Fagforbundets representanter.

Seminaret ble ledet av Øyvind Drangsland fra Skagerak Consulting. De viktigste temaene som ble gjennomgått var:

  • Hva opplever du som tillitsvalgt er de største utfordringene på egen arbeidsplass
  • Hvordan lykkes du i rollen som tillitsvalgt
  • Hvordan påvirke når du ikke har formell makt eller posisjon
  • Hvordan motivere medlemmer og ulike yrkesgrupper
  • Kommunikasjon – tillitsvalgtes viktigste redskap
  • Ulike kommunikasjonsstiler du som tillitsvalgt må beherske
  • Hvordan håndtere hersketeknikker