Ros demper ikke stress!

Ros demper ikke stress!

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Vi i Skagerak Consulting arbeider med mange ledere og organisasjoner der det er mye fokus på høyt arbeidspress og stress. Høyt stressnivå kan over tid gå ut over helsen og skape søvnproblemer. 

Ny forskning fra Copenhagen Business School (CBS) peker på at en medarbeider overhører ros og anerkjennelse fra deg som leder, hvis medarbeideren føler skam over å ikke mestre arbeidsmengden eller oppgavene godt nok.  Her kan du gjøre en forskjell som leder.

Slik oppstår skam på jobben

Vi har alle skamfølelse som en del av vår dårlige samvittighet. Følelsen kommer til uttrykk som mindreverd og angst for ikke å lykkes og for ikke å være en viktig del av fellesskapet på jobben. Skamfølelsen kan bli skadelig og ende med sykefravær hvis en medarbeider er redd for ikke å gjøre arbeidet sitt godt nok.

Skam ødelegger effekten av anerkjennelse

En effekt av skam når den blir skadelig, er at den kan ødelegge tilliten og kommunikasjonen mellom deg og din medarbeider. Medarbeideren betrakter din ros som noe du gjør av plikt og ikke fordi du mener det. Generell ros kan oppfattes som et krav om å stå på enda mer, og kan forsterke stress.
Skam er ofte er en overdreven samvittighetsfølelse. Medarbeideren føler f.eks. ansvar for oppgaver eller feil som han i prinsippet ikke har innflytelse på. Ved å ta en gjennomgang av arbeidsmengden og konkret avtale fremdrift i arbeidet, kan du avlaste ansvarsfølelsen og den dårlige samvittigheten.

To kilder til skam hos stressede medarbeidere 

Forskningen har identifisert to forskjellige former for skam som har forskjellige kilder og måter å fungere på. Som mennesker har vi begge formene for skam. Som leder skal du forhindre at skammen utvikler seg til uhelse og sykefravær. Det gjør du ved å kjenne til de to kildene til skam hos medarbeidere som kjenner på alvorlig stress. 

Prestasjonsskam

Prestasjonsskam er relatert til oppgaveløsning. Din medarbeiders stressede tanker vil typisk kretse om det som medarbeideren skal levere og frykten for at andre ikke er fornøyd med arbeidet til medarbeideren.
Tydeliggjør og avgrens oppgaver. F.eks. «Jeg forstår at du gjerne vil utrede saken grundig, men jeg trenger bare et notat fra deg. Deretter kan vi se på om vi trenger en grundigere vurdering av saken.»

Slik demper du prestasjonsskam

  • Definér oppgaven, tydeliggjør rammene for oppgaven og la medarbeideren løse oppgaven selvstendig.  Avtal gjerne regelmessig samtaler med medarbeideren dersom det er en krevende oppgave. Tydeliggjør at du ønsker samtalene for å støtte medarbeideren og for å være en sparringspartner, og ikke for å kontrollere.
  • Definer gjerne oppgaven eller oppdraget skriftlig slik at medarbeideren slipper å bruke tid på å forstå oppdraget. Vi ser ofte at utydelighet i hva som skal gjøres skaper stress og dårlig mestringsfølelse hos medarbeidere.
  • Vær tydelig på når oppgaven er løst tilfredsstillende, og kommuniser på en konstruktiv måte dersom du tenker at arbeidet er for grundig.  Ta ansvaret for at en 80% løsning er godt nok.
  • Gi medarbeideren oppgaver som bekrefter at han/hun er en kompetent medarbeider.

Relasjonsskam

Relasjonsskam er knyttet til relasjonen til andre mennesker.
Din medarbeiders stressede tanker vil dreie seg om hva medarbeideren tror at andre tenker om vedkommende. En negativ kommentar eller et manglende ”godmorgen” kan skape en følelse av ikke å være verdsatt. Stress og skam kan skape mange følelser som i en annen situasjon ville vært opplevd som irrasjonelle. 
Som leder må du håndtere denne typen skam noe annerledes. Noen medarbeidere med relasjonsskam vil signalisere behov for å bli tatt hånd om og bli forstått. Andre medarbeidere kan trekke seg tilbake fra felleskapet og isolerer seg. Å isolere seg fra andre kan skape alvorlig uhelse. 
Som leder er det viktig å skape rom for at medarbeideren kan åpne opp og forklare hvordan personen har det, og gi medarbeideren en reell opplevelse av å bli sett og hørt.

Slik demper du relasjonsskam 

  • Gi medarbeideren mere oppmerksomhet, og vær tydelig på at du støtter ham eller henne
  • Gi medarbeideren mulighet for å snakke om sine bekymringer, uten at du avbryter
  • Vis i handling, ord og gjerne eposter, at du tar medarbeideren på alvor
  • Gi medarbeideren oppgaver som bekrefter at medarbeideren er en viktig del av arbeidsfellesskapet, og si takk når medarbeideren gjør sitt beste

Medarbeidere med prestasjonsskam har bruk for oppfølging og hjelp til oppgaveløsning, medarbeidere med relasjonsskam har bruk for forståelse. Som leder kan du bidra til at dine medarbeideres selvrespekt kan vokse.

(Kilde: CBS) 

OM SKRIBENTEN

Øyvind Drangsland

Øyvind er partner i SkC og arbeider med rekruttering, leder- og teamutvikling, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Utvikling i en organisasjon forutsetter god ledelse som er resultatfokusert. 

Han har blant annet bakgrunn som organisasjonssjef og rådmann, og var leder av rådmannsutvalget i Telemark i om lag 5 år. Som konsulent har Øyvind jobbet i 22 år med offentlig sektor. Han var manager i KMPG og partner i Habberstad før han ble partner i SkC.