Setter din ledelse dype og varige spor som er verdt å følge?

Setter din ledelse dype og varige spor verdt å følge?

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Gode ledere setter dype og varige spor ved stadig å søke ny læring og ved å sørge for at læring står sentralt i hele organisasjonen. Slik unngår en at virksomheten ikke tappes for verdifull kapasitet og kompetanse dersom lederen slutter.

I boken Indelible Leadership, som på norsk har fått tittelen «Ledelse som setter spor», har utdanningsforsker Michael Fullan satt fokus på hva slags ledelse som setter dype og varige spor i organisasjonen. Fullans budskap i boken er at ledere som bevisst engasjerer andre ledere på alle nivåer i sitt system, evner å bygge kapasitet for virksomheten både i dag og for tiden fremover. Han sier videre at de gode lederne er opptatt av å lære hver dag og hjelper også andre med å lære å lære, slik at viktig kompetanse og kapasitet bygges i virksomheten og kommer til god nytte dersom lederen velger å forlate virksomheten.

Er du uunnværlig som leder?

At ledere forlater sine lederjobber til fordel for nye utfordringer og fristende jobbtilbud er mer en regel enn et unntak. Det er ikke nødvendigvis et problem, men dersom det med lederen forsvinner verdifull kunnskap og erfaring som har stor betydning for virksomheten og som ikke lett lar seg erstatte, kan det selvsagt skape store utfordringer for videre drift og utvikling. «Etterlat alltid medarbeidere i læring» skriver Fullan og peker videre i sin bok på spenningen som ligger i at ledere må være essensielle aktører i utviklingen av egen virksomhet og gjennom dette gjøre seg selv overflødige.

Verdsatt leder – verdsatte medarbeidere

Den som har vært utsatt for dårlig ledelse vet hvilken betydning lederen har både for egen arbeidssituasjon, arbeidsmiljøet og for virksomhetens utvikling. Dårlige ledere blir imidlertid sjelden særlig høyt verdsatt og sporene de setter kan nok være dype, men neppe verdt å følge.  

Å verdsette er et positivt ladet begrep og nyttes også om ledelse. Siw Skrøvset og Tom Tiller har skrevet boken «Verdsettende ledelse» som i motsetning til å handle spesielt om ledere som blir verdsatt, omhandler ledere som praktiserer verdsettende ledelse i sitt daglige virke. Filosofien er at fokuserer du som leder på det medarbeiderne gjør som er bra og som virker, får du mer av det. Og det er ikke særlig overraskende at dersom lederen er mest opptatt av det som ikke fungerer og av medarbeidernes feil, frustrasjon og mangler, er sjansen stor for at det negative vil prege medarbeidernes tankemønster og at arbeidsglede og læringslyst får en knekk. Ikke minst er det viktig som leder å være seg bevisst hva en fokuserer mest på i medarbeidersamtaler. Ved å ta utgangspunkt i det medarbeideren lykkes med og å verdsette det som virker, vil resultatet ofte være større evne til forandring, utvikling og læring. (Væksthus for ledelse)

I følge Skrøvset og Tiller må verdsettende lederkompetanse læres. Og selv om det er viktig å ha teoretisk forståelse for verdsettingens betydning, er det ikke tilstrekkelig. Verdsettende ledelse lærer en best når den praktiseres i hverdagen gjennom bevisste handlinger.

«En hånd som gir, blir aldri tom»

Begrepet verdsetting henger nøye sammen med å vise takknemlighet og medarbeidere som opplever verdsetting, gir også rikt tilbake. Ifølge en dansk oversikt over ord gode ledere ofte bruker, kommer ordet «takk» høyt på listen. (Væksthus for ledelse). Som leder er det lett i det daglige å glemme å takke; medarbeidernes innsats tas gjerne for gitt. Men betydning av å si takk må ikke undervurderes. Det understreker at du som leder ser dine medarbeidere, bryr deg om dem og vil dem vel.

Både min egen ledererfaring og forskning tyder på at ledere som er bevisste på og praktiserer verdsettende ledelse og som er rause med å si takk og vise takknemlighet, bidrar til å øke medarbeidernes motivasjon, arbeidsglede og læringslyst. Dette er igjen med på å bygge opp virksomhetens kapasitet og kompetanse og gjøre den mindre sårbar om lederen velger å forlate sitt ledelsesoppdrag. 

Dette er kjennetegn på virkelig gode ledere som setter dype og varige spor det er vel verdt å følge! 

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bli en verdsettende leder som setter gode, dype og varige spor kan henvist litteratur være til god nytte. Lederutvikling er også en av Skagerak Consultings kjerneoppgaver og du kan gjerne ta kontakt med forfatteren eller en av våre erfarne rådgivere.

Referanser:

Michael Fullan

  • Indelible Leadership (2017)
  • Boken er oversatt til norsk av Synne Victoria Guldahl, Tone Guldahl og Omar Mekki og har fått tittelen Ledelse som setter spor, (2017)

Siw Skrøvset og Tom Tiller

  • Verdsettende ledelse (2015, 2. utgave)

Væksthus for ledelse

  • Lederweb, artikler:
  • Værdsættende samtaler: Tal om det, der virker (01.06.2018)
  • 9 sætninger gode ledere siger. (30.09.2021)

OM SKRIBENTEN

Solveig Hvidsten Dahl

Solveig er seniorrådgiver innen rekruttering og leder- og organisasjonsutvikling, med lang ledererfaring fra offentlig sektor med særlig vekt på utdanningsfeltet.

Hun har mer enn 20 års erfaring som lærer og rektor i grunnskolen, og i tillegg, mange års ledererfaring fra styrevirksomhet nasjonalt og internasjonalt, ledelses- og organisasjonsutvikling, samt politisk påvirkningsarbeid. Som leder av en fagforening for ledere har hun opparbeidet et stort nettverk, spesielt innenfor barnehage-/skole- og UH-sektoren og partene i arbeidslivet. Hun har også lang erfaring fra forhandlingsvirksomhet.

Solveig bistår gjerne både ledere og virksomheter med leder- og organisasjonsutvikling, samt lederrekruttering.