Lederparet i kommunen må fungere godt sammen

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Relasjonen ordfører – kommunedirektør (rådmann) er en nøkkel i samarbeidet mellom politikk og administrasjon i en kommune. Et tillitsfullt samarbeid her er selve forutsetningen og fundamentet for livet i kommunen.

Innbyggere, utbyggere, frivilligheten og ikke minst de ansatte vil ønske å bidra inn i denne kommunens videre vekst og utvikling. Dessuten ønsker de beste folkene å jobbe i de beste kommunene.

Utvikling fordrer takhøyde

I bunnen ligger en generell tillit og respekt for hverandre, og spesielt for hverandres roller. Med god tillit og respekt vil det kunne være høyt under taket; det aksepteres høyttenkning og meningsutvekslinger (i anstendige former) uten at det vil bli brukt mot noen ved en senere anledning, eller at noen vil bli grepet i å si noe «feil».

Mange vil kjenne igjen at dette også er forutsetningen for innovasjon og utvikling. Det er virkelig noe kommunesektoren trenger i årene framover. Sett i lys av framtidsutsiktene Norge står overfor i tiårene som kommer, med fallende statsinntekter og eksplosjon i antall pensjonister sett i forhold til antall yrkesaktive, må det skapes arenaer for å finne sammen om nye, bærekraftige løsninger.

«Lederparet» er kjernen

Men de gode relasjonene starter altså mellom ordfører og kommunedirektør, og utgjør selve kjernen i hvordan en virkelig god kommune fungerer. Hvordan kan man få dette til å virke bra?

Norsk kommunetradisjon siden 1990-tallet har vært å styre etter den såkalte «timeglass-modellen». Se modellen under.

Kilde: Øgård/Hye, Universitetet i Agder, 2021

Tradisjonen forstås slik at kontaktpunktet mellom politikk og administrasjon mellom møtene i de folkevalgte organene er mellom ordfører og kommunedirektør (og utvalgsledere/ledere med kommunedirektørfullmakt). Her kommer løpende informasjon for å bidra til åpenhet om politikkens eller administrasjonens ståsted og intensjoner – blant annet «oversette for hverandre» hvordan forslag eller vedtak i saker kan forstås, for å unngå misforståelser og mistro til hverandre. I samtalene kan det komme avklaringer om behandlingsmåten og framdrift for politiske saker, gjensidig informasjon om faktorer som kan påvirke kommunens utvikling eller samarbeidsrelasjoner. Ikke minst kan det være annen informasjon som kan være nyttig for at «den annen part» kan løse sine oppgaver på best mulig måte; «gjøre hverandre gode», som det litt forslitt heter.

Relasjon en viktig investering

Åpenhet, tillitsskapende samtaler og felles aktiviteter for «lederparet» er viktig for å legge dette felles grunnlaget for et godt samarbeid og en god relasjon. Det bør settes av fellestid til dette hver eneste uke gjennom hele valgperioden og ikke minst må det investeres tid i dette når ordfører/kommunedirektør-paret er nytt – enten etter valg eller nytilsetting.

Den gode relasjonen er svært nyttig å ha på plass når man skal finne ut av hva som er politiske saker og hva som er administrasjonens oppgaver. Her finnes det mange gråsoner. Det finnes ingen fasitsvar på hva som er hva – litt avhenger av kommunekulturen og litt av «settingen» en sak dukker opp i. Slike avklaringer bør drøftes mellom ordfører og kommunedirektøren.

Ansvar og rolle

Ansvarsavklaring og rolleforståelse er grunnleggende for å få til et godt samspill mellom politikk og administrasjon. Kommuneloven fra 2018 er tydelig på at kommunedirektøren har ansvaret for å lede administrasjonen og skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Det innebærer at den daglige driften av kommunen er kommunedirektørens ansvar fullt og helt og at administrative spørsmål fra politisk hold tas opp med kommunedirektøren direkte.

Det er kommunedirektøren som har både rett og plikt til å legge fram sine faglige anbefalinger for kommunale organer. Verken enkeltpolitikere, ordfører eller utvalgsledere kan pålegge kommunedirektøren å utrede eller iverksette saker. Det skjer etter vedtak i politiske organer. I kommuner som fungerer bra, er denne rollefordelingen godt på plass.

Også her gjelder en god dialog som utgangspunkt. Hvert fjerde år skal delegeringsreglementet revideres. Til denne revisjonen kan det knyttes gode og inkluderende prosesser mellom politikk og administrasjon for å finne ut hvordan samarbeidet fungerer og hvordan man vil ha det framover.

Vellykket samspill gir bedre søkere

Kommuner med velfungerende samspill mellom politikk og administrasjon, og ikke minst mellom ordfører og kommunedirektør, vil være de mest attraktive når potensielle kommunedirektørkandidater er på søkerstien. De beste kommunene tiltrekker seg de beste søkerne.

Skagerak Consulting tilbyr coaching knyttet til denne kritiske samhandlingen mellom ordfører og kommunedirektør, og kan yte bistand til utviklingsprosesser for politikk/administrasjon mer generelt. Kontakt gjerne seniorrådgiver May-Britt Nordli for gode råd om hvordan slik coaching kan gjøre din kommune bedre. Er du opptatt av å utvikle din organisasjon eller deg selv som leder, finner du nyttig informasjon om temaet i våre fagartikler.

OM SKRIBENTEN

May-Britt Nordli

May-Britt er seniorrådgiver og arbeider spesielt med kunder innen kommunal sektor. Hun kan bistå med lederrekruttering og leder- og organisasjonsutvikling. Hun tar også på seg oppdrag innen virksomhetsanalyse- og utvikling og «management for hire» for kommuner.